Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Gewoon Horloges: gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer handelend onder de naam Gewoon
Horloges.

1.2. Website: de website van Gewoon Horloges, te raadplegen via
Www.Gewoonhorloges.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met Gewoon Horloges en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Gewoon Horloges en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Gewoon Horloges
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Gewoon Horloges
slechts bindend, indien en voor zover deze door Gewoon Horloges
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Gewoon Horloges afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Gewoon Horloges kan echter niet garanderen dat alle informatie op de
Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op
de Website en in andere van Gewoon Horloges afkomstige materialen zijn
dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Gewoon Horloges kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Gewoon Horloges en het voldoen aan de daarbij
door Gewoon Horloges gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Gewoon Horloges onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Gewoon
Horloges het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste
gegevens zijn ontvangen.

4.4. Gewoon Horloges kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Gewoon Horloges op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Gewoon Horloges is niet aansprakelijk voor misbruik van
de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich
aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt
via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico
van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Gewoon Horloges daarvan in kennis te stellen, zodat Gewoon
Horloges gepaste maatregelen kan nemen

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Gewoon Horloges is ontvangen, stuurt Gewoon
Horloges de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel
gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Gewoon Horloges is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van
de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30
dagen geleverd worden.

6.4. Indien Gewoon Horloges de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Gewoon Horloges raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en
de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk,
te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.

6.7. Gewoon Horloges is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke
kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer
leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden
en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Gewoon
Horloges binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van
redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
– als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft Gewoon Horloges een raming van deze kosten.


7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Gewoon Horloges, of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Gewoon Horloges kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Gewoon
Horloges bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die
melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier
voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is
bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Gewoon Horloges
Walkottelanden, 52
7542 MS, Enschede

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Gewoon Horloges de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij
Gewoon Horloges aanbiedt het product zelf af te halen, mag Gewoon
Horloges wachten met terugbetalen tot Gewoon Horloges het product heeft
ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Gewoon Horloges volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. Gewoon Horloges is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op
de dag na levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Gewoon
Horloges een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Gewoon Horloges staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Gewoon
Horloges er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.

9.3. Een door Gewoon Horloges, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van
de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Gewoon Horloges daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien Gewoon Horloges de klacht gegrond acht, worden na overleg met
Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Gewoon Horloges, dan kan hij bij Gewoon Horloges telefonisch, per email of
per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2. Gewoon Horloges geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
24 uur na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal
Gewoon Horloges binnen 24 uur na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Gewoon Horloges verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de
Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Gewoon Horloges gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Gewoon Horloges
Walkottelanden, 52
7542 MS, Enschede

Telefoon: 0622798815
E-mail: Info@gewoonhorloges.nl

KvK-nummer:  87171678
Btw-nummer: NL004249633B88